**به سایت رسمی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان خوش آمدید**  

شهرستان رودبار

94/720 نفر

جمعیت

58/354 نفر

ساکن در نقاط شهری

  36/365 نفر

ساکن در نقاط روستایی

31 نفر

تعداد بیماران دیالیزی

 

خلیل آباد-شبکه بهداشت

انجمن کلیوی شعبه رودبار

34623544

شماره تماس انجمن کلیوی شعبه رودبار

ولی آباد- بیمارستان ولیعصر

محل دیالیز

34623211

شماره تماس بیمارستان

7 تخت

تعداد تختهای دیالیز

                                                                   

 

پیوندهای تصویری