**به سایت رسمی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان خوش آمدید**  

شهرستان رضوانشهر

69/865 نفر

جمعیت

27/535 نفر

ساکن در نقاط شهری

  42/330 نفر

ساکن در نقاط روستایی

27 نفر

تعداد بیماران دیالیزی

 

خیابان سردار جنگل- روبروی اداره بازرگانی - کوچه البرز

انجمن کلیوی شعبه رضوانشهر

44627100

شماره تماس انجمن کلیوی شعبه رضوانشهر

میدان شهداء-بیمارستان شهدا

محل دیالیز

44629150

شماره تماس بیمارستان

3 تخت

تعداد تختهای دیالیز

                                                                   

پیوندهای تصویری