**به سایت رسمی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان خوش آمدید**  

شهرستان تالش

200/649 نفر

جمعیت

78/360 نفر

ساکن در نقاط شهری

  122/289 نفر

ساکن در نقاط روستایی

81 نفر

تعداد بیماران دیالیزی

 

خیابان خرمشهر-ابتدای خیابان شهید بهشتی- جنب ساختمان پزشکان رازی

انجمن کلیوی شعبه تاش

44224777

شماره تماس انجمن کلیوی شعبه تالش

خیابان شهید بهشتی- بیمارستان شهید نورانی

محل دیالیز

44239976

شماره تماس بیمارستان

12 تخت

تعداد تختهای دیالیز

                                                                   

پیوندهای تصویری