**به سایت رسمی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان خوش آمدید**  

شهرستان رودسر

147/399 نفر

جمعیت

73/709 نفر

ساکن در نقاط شهری

  73/689 نفر

ساکن در نقاط روستایی

64 نفر

تعداد بیماران دیالیزی

 

رودسر-بیمارستان شهداء(قدیم)

انجمن کلیوی شعبه رودسر

42610400

شماره تماس انجمن کلیوی شعبه رودسر

خیابان شهدا بطرف ساحل- بیمارستان شهید انصاری

محل دیالیز

42617700

شماره تماس بیمارستان

20 تخت

تعداد تختهای دیالیز

                                                                   

پیوندهای تصویری